De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).

Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad:
Lid: Mevr. Karin Vogd
Lid: Dhr. Arnout van der Borden

Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad: `
Lid: Mevr. Judith Bont
Lid: Mevr. Renate Fekken


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR bestaat uit één medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

Voor onze school heeft zitting in de GMR: Mevr. Karin Vogd 

Al met al zijn er dus nogal wat mogelijkheden om mee te beslissen over allerlei schoolzaken.
Wij hopen dat u van de mogelijkheden gebruik zult maken, hetzij direct, hetzij indirect.
Dit alles is in het belang van de kinderen!