Veiligheidsbeleid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen en ons personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school, vormt een belangrijke voorwaarde voor een optimaal leerklimaat voor onze leerlingen en werkklimaat voor ons personeel.
Ons veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Daarnaast richt ons veiligheidsbeleid zich op het voorkomen van fysiek onveilige situaties.

We werken volgens de richtlijnen van ons veiligheidsbeleidsplan. In het veiligheidsplan staan alle afspraken, regels en protocollen die wij nastreven voor onze leerlingen, het team en voor u als ouders. Het veiligheidsbeleidsplan is gericht op preventie van en het optreden na incidenten en calamiteiten. Incidenten, zoals bijvoorbeeld valpartijen met een bezoek aan de huisarts als gevolg, houden wij bij in een incidentenregistratie. Onze school heeft een calamiteitenplan dat in werking treedt op het moment van bijvoorbeeld brand. Ieder schooljaar wordt er geoefend door leerlingen en leraren hoe we handelen bij calamiteiten. We noemen dit een ontruimingsoefening

De Arbo-wet schrijft voor dat iedere organisatie bedrijfshulpverleners (BHV) moet hebben die bij calamiteiten adequaat op kunnen treden. Binnen ons team zijn dagelijks voldoende BHV-ers aanwezig op school en bij schoolse activiteiten.

Veiligheidsbeleidsplan  
KiVa protocol sociale veiligheid